Warunki użytkowania

I. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej (wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszych warunkach) określają warunki, na jakich użytkownik może korzystać ze strony internetowej einsal-east.com. Korzystanie z niniejszej strony internetowej obejmuje uzyskiwanie do niej dostępu, przeglądanie jej lub rejestrowanie się na niej. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej, ponieważ będą one miały zastosowanie do każdego przypadku korzystania z niej przez użytkownika. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego dokumentu, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki użytkownik nie może korzystać ze strony internetowej einsal-east.com.

II. INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI
Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które określone są w Polityce Prywatności. Zawarte są w niej informacje na temat przetwarzania wszelkich danych osobowych zbieranych od użytkownika. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapewnia, że wszystkie dostarczone przez niego dane są dokładne.

III. DANE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ
Einsal-east.com jest to strona internetowa obsługiwana przez Einsal East sp. z o.o. Jest to spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268675 z siedzibą w Mikołowie. Adres handlowy firmy to: ul Józefa Elsnera 55A, 43-190 Mikołów.

IV. ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH
Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej mogą zostać zmienione w dowolnym momencie poprzez prowadzenie zmian na tej stronie. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania strony, aby zapoznać się ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami, ponieważ są one dla niego prawnie wiążące.

V. ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ
Strona internetowa einsal-east.com może być wielokrotnie aktualizowana, a jej zawartość w dowolnym momencie zmieniana. Należy jednak pamiętać, że treści zamieszczane na stronie mogą być w danym momencie nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich zaktualizowania. Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek treści na niej zamieszczane będą wolne od błędów lub pominięć.

VI. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
Strona internetowa einsal-east.com jest udostępniana bezpłatnie. Nie są udzielane żadne gwarancje dotyczące ciągłej dostępności lub nieprzerwanego działania strony internetowej, lub jakichkolwiek treści na niej zamieszczanych. Dostęp do strony internetowej einsal-east.com jest udzielany tymczasowo. Możliwe jest zawieszenie lub wycofanie strony w całości, lub w części, zaprzestać jej prowadzenia lub wprowadzenie do niej zmiany bez powiadomienia. Einsal East sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika, jeżeli z jakiegokolwiek powodu strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej. Użytkownik jest również zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do naszej strony za pośrednictwem jego połączenia internetowego są świadome niniejszych warunków korzystania ze strony internetowej i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

VII. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Einsal East sp. z o.o. jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do strony internetowej einsal-east.com i materiałów na niej publikowanych. Materiały te są chronione prawami autorskimi i traktatami obowiązującymi na całym świecie. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty każdej podstrony strony internetowej na własny użytek i może zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści na niej zamieszczone. Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać papierowych lub cyfrowych kopii wydrukowanych, lub pobranych przez niego materiałów ani wykorzystywać ilustracji, zdjęć, materiałów wideo lub audio, lub jakiejkolwiek grafiki oddzielnie od towarzyszącego im tekstu. Status Einsal East sp. z o.o. (a także status wszystkich zidentyfikowanych osób mających swój wkład) jako autorów treści zamieszczonych na naszej stronie internetowej musi być zawsze potwierdzony. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści zamieszczonych na naszej stronie do celów komercyjnych bez uzyskania od Einsal East sp. z o.o. lub naszych licencjodawców stosownej licencji. Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze jakąkolwiek część strony internetowej z naruszeniem niniejszych warunków, jego prawo do korzystania ze strony zostanie niezwłocznie cofnięte, a użytkownik będzie zobowiązany do zwrócenia lub zniszczenia wszystkich wykonanych przez niego kopii materiałów.

VIII. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyłączone są wszelkie wyraźne lub dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą mieć zastosowanie do strony internetowej lub jakichkolwiek treści na niej zamieszczonych. Einsal East sp. z o.o.  nie ponosi żadnej odpowiedzialności, kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), wynikającej z naruszenia obowiązku ustawowego lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, wobec użytkownika z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód (nawet jeśli takie straty lub szkody były możliwe do przewidzenia) powstałych w związku z:Korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej; wykorzystaniem jakichkolwiek treści wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub podejmowaniem działań w oparciu o takie treści. Użytkownicy biznesowi powinni pamiętać, że w szczególności Einsal East sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
- utraty zysków, spadku wielkości sprzedaży, transakcji lub przychodów;
- przerwy w działalności;
- utraty przewidywanych oszczędności;
- utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji
;- jakichkolwiek pośrednich lub wynikowych strat, lub szkód.
Użytkownicy — konsumenci powinni pamiętać, że strona internetowa jest dostępna wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze strony internetowej w celach komercyjnych lub biznesowych, a Einsal East sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu utraty zysków, transakcji lub możliwości biznesowych bądź też przerwy w działalności. Einsal East sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wyrządzonych przez wirusy, ataki typu DDoS (rozproszony atak odmowy usługi) lub inne, technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały użytkownika w wyniku korzystania ze strony internetowej, lub pobierania jakichkolwiek treści zamieszczonych na niej, lub jakiejkolwiek stronie z nią powiązanej. Einsal East sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie. Takie linki nie oznaczają, że strony, do których odsyłają, zostały zatwierdzone. Einsal East sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe z korzystania z takich stron.

IX. WIRUSY
Einsal East sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa strony internetowej i tego, że jest wolna od robaków lub wirusów. Użytkownik zobowiązany jest do skonfigurowania swojego sprzętu, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania antywirusowego. Użytkownik nie może wykorzystywać strony internetowej einsal-east.com do świadomego zamieszczania wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub mają szkodliwy wpływ na urządzenia. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych połączonej ze stroną internetową. Użytkownik nie może atakować strony internetowej za pomocą ataku typu DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszony atak odmowy usługi). Naruszając niniejsze postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo. Każdy przypadek takiego naruszenia zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania, z którymi będziemy współpracować i którym ujawnimy tożsamość użytkownika. Każdy przypadek takiego naruszenia powoduje natychmiastowe cofnięcie prawa do korzystania z naszej strony internetowej.

X. LINK DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownik może zamieścić link do strony einsal-east.com pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, a także nienarażający reputacji Einsal East sp. z o.o. na szkodę. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania z nami lub zatwierdzenia, lub poparcia z naszej strony, jeżeli takie powiązanie, zatwierdzenie lub poparcie nie istnieje. Użytkownikowi nie wolno zamieszczać linku do naszej strony na żadnej stronie internetowej, która nie jest jego własnością. Nie wolno umieszczać naszej strony internetowej jako części innej strony ani tworzyć łączy do części naszej strony innych niż strona główna. Einsal East sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na zamieszczanie linku do naszej strony internetowej bez powiadomienia. Strona internetowa, na której zamieszczany jest link, musi spełniać pod każdym względem normy dotyczące treści określone w naszych Zasadach dozwolonego korzystania ze strony internetowej.

XI. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze warunki są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce i będą zgodnie z nimi interpretowane. Użytkownik zgadza się, aby wszelkie spory wynikające z korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej podlegały pod wyłączną jurysdykcję sądu powszechnego według właściwości miejscowej ustalanej dla siedziby Einsal East sp. z o.o.

XII. KONTAKT
Aby skontaktować się z nami, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres info@einsal-east.com.pl lub pod numerem telefonu +48 32 250 50 28. Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, a także uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Polityka Prywatności określa podstawowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z usług dostępnych w serwisie einsal-east.com (zwany dalej Serwisem). Administratorem danych jest Einsal East sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Józefa Elsnera 55a, 43-190 Mikołów, KRS 0000268675 (zwany dalej Administratorem). Wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wykonuje bezpośrednio wyżej wspomniany Administrator Danych. Jeśli masz pytania, dotyczące przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem mailowo info@einsal-east.com.pl lub telefonicznie +48 32 250 50 28.